Dotacje UE

ueProjekt Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego w firmie DanGum jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0591/16
Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.01.05.01-02-0591/16-00
Beneficjent: ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW Z GUMY – DANUTA STOPCZYŃSKA (DANGUM)

Przedmiot projektu: Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego w firmie DanGum oraz zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych, krajowym i regionalnym uzależnione jest w szczególności od wydajności produkcji, stosowanych rozwiązań technologii oraz stopnia dostosowania oferty produktowej i usługowej do stale rosnących oczekiwań klientów

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy DanGum na rynku regionalnym i krajowym poprzez zwiększenie ekonomiki (przyspieszenie produkcji form wtryskowych) i wydajności produkcji przedsiębiorstwa (dzięki technologii wtrysku poprzez zimne kanały), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii produkcji oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o nowe i znacząco ulepszone produkty, co umożliwia realizację skomplikowanych oraz wymagających dużej precyzyjności i estetyczności zleceń, a także zaspokojone większej ilości zamówień.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:
• zwiększenie konkurencyjności DanGum na rynku regionalnym i krajowym oraz poszerzenie grupy odbiorców poprzez wprowadzenie wyposażonych w innowacyjne technologie maszyn do procesu produkcji oraz wdrożenie nowych i ulepszonych produktów (ekspansji na rynek związany z produkcją komponentów do przetwarzania żywności);
• zmniejszenie kosztów produkcji elementów wykonanych z gumy oraz silikonu poprzez zwiększenie ekonomiki (przyspieszenie produkcji form wtryskowych) oraz zminimalizowanie odpadów;
• zwiększenie żywotności wytwarzanych produktów dzięki wykonywaniu lepszej jakości i precyzyjności produktów w zautomatyzowanym procesie technologicznym, co skutkować będzie zmniejszeniem ilości reklamacji;
• zwiększenie potencjału kadrowego firmy, dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanego specjalisty do obsługi nowych maszyn.

Realizacja projektu umożliwi:
• wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian technologicznych;
• rozszerzenie zakresu oferty produktowej, co umożliwi dotarcie do nowych dotychczas nieobsługiwanych grup klientów;
• szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby Klientów.
Nowy park maszynowy pozwoli na poprawę sprawności, jakości oraz szybkości wykonywania zamówień. Rezultaty projektu pozwolą na osiągnięcie wszystkich powyżej opisywanych celów i założeń. Planowane do wprowadzenia w przedsiębiorstwie zmiany technologiczne pozwolą zarówno rozszerzyć zakres oferty produktowej, jak i dotrzeć do nowych dotychczas nieobsługiwanych grup klientów. Nowe inwestycje przyczynią się także do dywersyfikacji ryzyka działalności firmy, jej dynamicznego rozwoju, a w wyniku osiągnięcia powyższych założeń zwiększenia jej przychodów. Firma uelastyczni swój park maszynowy, co pozwoli jej na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby Klientów.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):
Całkowita wartość Projektu: 1 006 695,87 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 818 451,93 PLN
Kwota dofinansowania: 343 749,81 PLN

Termin realizacji:
• termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 03.04.2017 r.
• termin zakończenia realizacji projektu: 28.09.2018 r.